Πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία

Πλήρης νομική υποστήριξη σε ότι αφορά  την κατοχύρωση δικαιωμάτων  πνευματικής
ιδιοκτησίας (σήμα - διπλώματα ευρεσιτεχνίας - προστασία σχεδίων και υποδειγμάτων άδειες εκμετάλλευσης)