Εμπορικό / Εταιρικό δίκαιο

Εμπορικές συμβάσεις. Σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας, παροχής υπηρεσιών.
Σύσταση, τροποποίηση, λύση, συγχώνευση, εξαγορά, μετατροπή  ανωνύμων εταιριών, εταιριών περιορισμένης ευθύνης, προσωπικών εταιριών. Κοινοπραξίες. Υπεράκτιες εταιρίες. Ιδρυση   υποκαταστημάτων εταιριών εξωτερικού στην Ελλάδα.
Μεταξύ άλλων εκπροσωπούμε:

Ανώνυμη εταιρία πετρελαιοειδών
Ανώνυμες εταιρίες Αντιπροσωπείας ηλεκτρικών ειδών
Ανώνυμες εταιρίες γεωργικών μηχανημάτων