Αστικό Δίκαιο

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την διεκπεραίωση όλων των διαφορών του  αστικού δικαίου και παραστάσεις ενώπιον των δικαστηρίων για οικογενειακές και κληρονομικές διαφορές, διαφορές που ανακύπτουν από αστικές  συμβάσεις  (δανειακές,  αγοραπωλησίες,  δωρεές κ.λ.π), υποθέσεις ευθύνης και αποζημίωσης από  αυτοκίνητα,  ευθύνης   του   παραγωγού  ελαττωματικών προϊόντων,   μισθωτικές   διαφορές (προστασία   οικογενειακής   και   επαγγελματική  στέγης), αδικοπραξίες, διαφορές εμπραγμάτων δικαιωμάτων (κυριότητα, νομή, δουλείες), διαφορές από  πώληση- μίσθωση πράγματος, από συμβάσεις έργου.
Αναλαμβάνουμε επίσης  υποθέσεις που υπόκεινται  στην εξουσία δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων ( ίδρυση, τροποποίηση και αναγνώριση ημεδαπών και αλλοδαπών σωματείων, κτηματολόγιο, επιτροπεία ανηλίκων, υιοθεσία κ.α.).
 Επιπλέον  αναλαμβάνουμε εξωδικαστικές επιλύσεις  διαφορών καθώς και διεκπεραιώσεις αγοραπωλησιών ακινήτων (αστικές-εμπορικές).